Smt. Sejal D. Sanchala

M.Com, M. Li. Sci.
Librarian

Shri. Anil M. Patel

H.S.C., A.T.D.
Senior Clerk

Shri. Ashok N. Dharmapal

H.S.C.
Senior Clerk

Kum. Ila V. Makwana

H.S.C., P.T.C
Junior Clerk

Pathan Tehjim

M.A., B.ed.
Junior Clerk